Hiring donkeys

days 1 2 3 4 5 6 7
1 donkey   / € 50 95 140 180 220 260 290
 2 donkeys / € 90 180 270 350 430 500 560

Get in touch