Hiring donkeys

days 1 2 3 4 5 6 7
1 donkey   / € 55 100 145 185 225 265 295
 2 donkeys / € 100 190 280 360 440 510 570

Get in touch